បញ្ហាជីវិត

បញ្ហាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយ។ ត្រូវតែតាំងចិត្ត ត្រូវអត់ធ្មត់ បន្តដើរទៅមុខ ត្រូវមានក្តីសង្ឃឹម មានស្នាមញញឹម។ ថ្ងៃមួយនោះនឹងមកដល់ ថ្ងៃដែលចម្លើយត្រូវបានឆ្លើយបញ្ជាក់ និងបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ។ ជីវិតគឺហត់នឿយ ប៉ុន្តែបើជំនះភាពលំបាក ហត់នឿយទាំងនេះបាន នោះយើងនឹងអាចរកក្តីសុខឃើញមិនខាន យូរឬឆាប់ឱ្យតែខំព្យាយាម៕

Should Terrorists Be Considered As Combatants under Humanitarian Law?

s_a03_0RTRMNQW

In the past, the world had dealt with issues existing in war time which happened between state and state or among states. After World War II that caused a large number of people dead including soldiers and civilians, states come together to establish rules in order to limit the dead of people, protect civilians and ensure morality during armed conflict, particularly the Hague Law and Geneva Law. Under these humanitarian laws, states’ armed forces are classified as lawful combatants who can perform operation, participate in hostilities and can be a lawful target during war.[1] Also, the law provides a protection to non-combatants including civilians, prisoner of war (POW), wounded, sick, and so on.

However, in this new century, the world has to deal with other type of issue happening in a peace time. It is the act of terrorism committed by terrorist groups. Continue reading

Why Did the Treaty of Versailles of 1919 Fail?

c-000242

After the end of World War I, on 28 June 1919 at Versailles, Paris, France, the Treaty of Versailles had established and signed by the allied powers including the United States represented by Woodrow Wilson, Great Britain by David Lloyd, France by Clemenceau, Japan and Italy and central power is Germany. Two major purposes of this treaty are to restrict the power of Germany and to ensure peace and security between both parties as well as in the world. It had put a pressure and limitation in reconstruction Germany’s armed force which known as Reichswehr and also demanding this country to make a reparation to the damaged countries such as France and Great Britain. This treaty also led to the establishment of the League of Nations, an intergovernmental organization which established in January 20, 1920 and aimed to promote world peace and stability. However, later on, it turned out that the treaty was fail due to a few significant reasons. The purpose of the article is to identify and analyze the different factors which caused the failure of the Treaty of Versailles.  Continue reading

ASEAN Peacekeeping Force?

ASEAN-440x331

After the end of the Cold War, peacekeeping has become an increasingly popular method to solve conflicts around the world. Countries need military to ensure security; regions require peacekeeping force to maintain peace and security. The United Nations has the Security Council, European has North Atlantic Treaty Organization (NATO), and African Union has African Standby Force (ASF). How about in Southeast Asia particularly ASEAN? Continue reading

I Am A Youth Builder

Welcome!

In April 27, 2013, about 600 Cambodian and foreign youth – most of them were high school and university students – appeared on the site of Youth Build. They had volunteered for the Habitat for Humanity Cambodia to help building houses for the Cambodian people living in poverty at Smile Village, Komreal Village, Prey Veng Commune, Dongkor District, Phnom Penh. Continue reading

Cambodian Youth VS Alcohol

images_articles_teendrinks_245342819

Several blogs has already been written about this kind of topic – alcohol in Cambodian society and how it impacts, but still I decided to bring it up once again since I’ve already made up my mind, and also the situation is becoming more serious today.

“Be a man!”, “Drink a little!”, “Why did you come here if not to drink?” Sound familiar? These phrases are used by drinkers to persuade people to drink. But this little brings to more. “Alcohol is like love. The first kiss is magic, the second is intimate, the third is routine. After that you take the girl’s clothes off,” said Raymond Chandler, an American novelist. Continue reading