បញ្ហាជីវិត

បញ្ហាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយ។ ត្រូវតែតាំងចិត្ត ត្រូវអត់ធ្មត់ បន្តដើរទៅមុខ ត្រូវមានក្តីសង្ឃឹម មានស្នាមញញឹម។ ថ្ងៃមួយនោះនឹងមកដល់ ថ្ងៃដែលចម្លើយត្រូវបានឆ្លើយបញ្ជាក់ និងបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយ។ ជីវិតគឺហត់នឿយ ប៉ុន្តែបើជំនះភាពលំបាក ហត់នឿយទាំងនេះបាន នោះយើងនឹងអាចរកក្តីសុខឃើញមិនខាន យូរឬឆាប់ឱ្យតែខំព្យាយាម៕